Công văn 4868/TCT-CS Những nội dung mới của Nghị định 123

Ngày 16/11/2020 Tổng cục thuế ban hành Công văn 4868/TCT-CS Giới thiệu
những nội dung mới Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn điện tử, chứng từ

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định
về hóa đơn, chứng từ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2022. Tổng
cục Thuế giới thiệu một số nội dung mới của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP nêu trên
như sau:

  1. Tổng cục Thuế giới thiệu một số nội dung mới của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP
    ngày 19/10/2020 (chi tiết nêu tại phụ lục đính kèm).
  2. Đề nghị Cục Trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển
    khai tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP nêu trên tới
    công chức thuế và người nộp thuế để người nộp thuế hiểu quyền, nghĩa vụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *